thiên đạo này cũng không ngốc lắm

  1. THIÊN ĐẠO NÀY CŨNG KHÔNG NGỐC LẮM
  2. chapter 1