Đóng góp thiết bị tham gia

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

SĐT (bắt buộc):

Bạn sẽ tham gia Offline tại:

Loại sản phẩm muốn mang đến

Tên model sản phẩm đó

Ghi chú

* Ghi chú việc bạn có cần Sony Việt hỗ trợ vận chuyển thiết bị hay không, hoặc các nội dung đặc biệt khác

Leave a Reply