bách luyện thành thần chap

Tập 44 - Tập 45 - Tập 46

đôi mươi Phút

Mới nhất: Tập 44

Thể Loại: Luyện Cấp

Nội dung phim

Xem thêm: tôi đã đình công vì đã đến hạn chót

Bách Luyện Thành Thần

Gia tộc suy vi, chí thân thích gặp gỡ nàn, La Chinh kể từ bên trên mây cao rơi xuống trở nên một gia nô kém cỏi mọn, vô một toàn cầu bị sức khỏe thần túng thiếu cai trị, những tộc không ngừng nghỉ đấu giành giật, không can tâm rơi đọa La Chinh vô tình học tập được công pháp thần túng thiếu, luyện phiên bản thân thích trở thành khí, cuộc đấu giành giật nổi dậy ngỏ đi ra kể từ trên đây.

Hệ thống tu luyện:
Cảnh giới nhục thân thích – Cảnh giới linh hồn
Luyện Bì Cảnh – Chiến Hồn Cảnh
Luyện Nhục Cảnh – Bích Hồn Cảnh (Bích Ngọc Chiến Hồn)
Luyện Cốt Cảnh – Ngân Hồn Cảnh (Bạch Ngân Chiến Hồn)
Luyện Tạng Cảnh – Kim Hồn Cảnh (Hoàng Kim Chiến Hồn)
Luyện Tủy Cảnh – Thần Hồn Cảnh (Hoàng Kim Chiến Hồn + Đế Hồn Khắc Ấn)
Đạo Đài Bát Trọng – Chân Thần Chi Hồn (Dương Hồn Cảnh)
Thần Đài Cửu Tinh -> Hoang Thần Chi Thể -> Phiệt Thể Cảnh – Bỉ Ngạn Chi Hồn (Dương Hồn → Điện Hồn Chí Cực)
Hồn Nguyên Cảnh (Vạn Kiếp Chi Thể, sau Phiệt Thể Cảnh cho tới vô cùng hạn lại tiến bộ vô vùng khu đất Kiếp Cốt của tầng trời loại 31 tu thành) – Thánh Hồn Cảnh ( Vô Sắc Niệm Thể, sau Điện Hồn Chí Cực lại cường điệu hóa ở Hồn Thành của tầng trời loại 29)

Hệ Thống Chân Nguyên:
Tiên Thiên Tắc Cảnh
Chiếu Thần Cảnh
Thần Đan Cảnh
Hư Kiếp Cảnh
Sinh Tử Cảnh
Thần Hải Cảnh
Thần Cực Cảnh
Thần Biến Cảnh
Giới Chủ Cảnh
Thiên Tôn
Chân Thần Cảnh
Hoang Thần Cảnh
Thánh Nhân
Bỉ Ngạn Cảnh (chia thực hiện 33 tầng trời, Bỉ Ngạn Cảnh tối đa chỉ rất có thể tới tầng 13)
Hồn Nguyên Cảnh
Hỗn Độn Cổ Thần
Chung Yên Chi Chủ.

Bách Luyện Thành Thần

Xem thêm: kattobi itto cơn lốc sân cỏ